วันนัดหมาย
ข้อมูลการติดต่อ
รายละเอียดการนัดหมาย
หมายเหตุ
1. เวลาในการตอบกลับทางโรงพยาบาลจะตอบรับการนัดหมายล่วงหน้าใน 72 ชั่วโมง
2. การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยืนยัน วัน เวลา สถานที่ และ
แพทย์ผู้รักษาทันที
3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
4. การนัดหมายและการยืนยันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าผู้นัดหมายหรือ ผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล