ประวัติความเป็นมา


โรงพยาบาลบางมด ถือกำเนิดขึ้นเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งแรกในย่านถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ เลขที่ 747 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ โรงพยาบาลบางมดได้ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน
โรงพยาบาลบางมดเริ่มต้นจากคลินิก และขยายเป็นโพลิคลินิกด้วยประสบการณ์ และชื่อเสียงที่สั่งสมมา ซึ่งคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึง ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลบางมด ขนาด 100 เตียงขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2531 โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นโรงพยาบาล ขนาด 400 เตียง ภายในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งโรงพยาบาลบางมด คือเพื่อให้บริการ ประชาชนทั่วไปในย่าน ถนนพระราม 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งผู้ที่อาศัย และผู้ประกอบอาชีพ ผู้สัญจรไปมาเป็นประจำ ในปี พ.ศ.2552 ได้ปรับเปลี่ยน โรงพยาบาลเป็นขนาด 203 เตียงตามสำนักสถานพยาบาลและกองประกอบโรคศิลปะ
ประชากรในเขตพื้นที่ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนส้มเขียวหวานเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกษตรกรแขวงบางมดมานานแล้วในเรื่องของ รสชาด ต่อมาเกษตรกรรมหลายรายเลิกทำสวนส้มบางมด เนื่องจากปัญหาน้ำเน่าเสียทำให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ในปัจจุบันประชากรได้ไปทำอาชีพ อุตสาหกรรม การคมนาคมที่สะดวกและ เจริญขึ้นมาก มีชุมชนหนาแน่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล บางมด แขวงบางมด เขตจอมทอง จำนวน 10 หมู่บ้าน 6 ชุมชน โรงเรียนรัฐบาล 4 แห่ง โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง วัด 3 แห่ง และสถานบริการ สาธารณสุข 1 แห่ง มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 41,263 คน

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ผู้รับบริการประทับใจ และบอกต่อ บุคลากรมีสุข

พันธกิจ

1. การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน
2. บริการด้วยความใส่ใจเป็นเลิศ 
3. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข

จุดเน้น

1. ลดอัตราตายในผู้ป่วยความเสี่ยงสูง ( STEMI / Stroke )
2. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง
3. ลดอัตราการเกิดความเสี่ยงทางคลินิกระดับ G H I และ Non clinic ระดับ 3
4. ลดอัตราการตายในโรคที่สำคัญ Sepsis , แม่ และเด็ก
5. บุคลากรมีความผูกพัน และมีความสุข
6. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

ค่านิยม "Bangmod Hospital Spirits : BMHS"

B = Be Professional "มีความเป็นมืออาชีพ"
M = Make Development "พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"
H = Honor & Healthy "ให้เกียรติตนเอง และผู้อื่น สุขภาพกาย สุขภาพใจดี"
S = Safety "วัฒนธรรมความปลอดภัย"
คณะผู้บริหาร
นพ. สุรสิทธิ์ อัศดามงคล
ประธานกรรมการบริษัท
นพ. ธนัญชัย อัศดามงคล
รองประธานกรรมการบริษัท
นพ. เทวเดช อัศดามงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นพ. เทวเดช อัศดามงคล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงพยาบาลบางมด ได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงาน สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปจึงได้ เข้าร่วมโครงการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลบางมดเปิดให้บริการทั่วไปทุกสาขาโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
โรงพยาบาลบางมด ได้จัดตั้ง PCU ขึ้นภายในโรงพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ ในผู้รับบริการ โรงพยาบาลบางมดได้รับโล่รางวัลที่ 3 ของประเทศในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในโครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างรัฐ-เอกชนในปี 2549 นอกจากนี้โรงพยาบาล ยังมี ความภาคภูมิใจ ดังนี้

1. ได้รับรางวัล Green belt Certificate เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2560

2. ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในบันไดขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

3. โรงพยาบาลได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผ่าน Re-Accreditation HPH NQC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

4. ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 (LA) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559

5. ได้โล่ห์โครงการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี 2557 , 2558

6. ได้รับโล่ประกวดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามโครงการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์เพื่อครรภ์คุณภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพฯและ
สำนักบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558

7. ได้รับรางวัลที่ 1 หน่วยบริการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลยอดเยี่ยม ปี 2556 ประเภทโรงพยาบาลเอกชน จาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร

8. ได้รับโล่สนับสนุนโครงการ To Be Number one “ กศน.จอมทองเกมส์”ครั้งที่ 10,11,14 ปี 2556,2557,2559 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต จอมทอง

9. ได้รับโล่รางวัลที่ 1 หน่วยบริการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลยอดเยี่ยม ปี 2556 ประเภทโรงพยาบาลเอกชน จาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร

10. รับประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสากลการดูแลรักษาวัณโรคในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลก ด้านวัณโรครอบที่ 6 ปี 2555 จากสำนัก วัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข