วันที่ 6 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 550.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 750.00 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 23 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 1,750 บาท
แผนกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ
วันที่ 22 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 180,000 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 1,100 บาท
คลินิกอายุรกรรม
วันที่ 26 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 1,299 บาท
แผนกรังสีวิทยา
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 24 ก.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น 1,299 บาท
คลินิกอายุรกรรม