Date 8 ส.ค. 2565
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบการระบาดมากในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน
Date 8 ส.ค. 2565
โรคติดเชื้อไอพีดี คือโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดแพร่กระจายที่ร้ายแรงและอันตรายมากที่สุด ซึ่งก็คือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้เกิดโรครุนแรงได้ในอวัยวะหลายระบบ
Date 25 ส.ค. 2565
โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีหลายตัวที่ทำให้เกิดโรคได้ พบการระบาดช่วงฤดูฝน
Date 19 ต.ค. 2565
ทารกแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน ให้น้ำนมแม่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีสารอาหารครบถ้วน ทั้งโปรตีน วิตามิน ไขมัน แร่ธาตุต่างๆ ทำให้ลูกเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมอง
Date 8 พ.ย. 2565
เพราะระบบภูมิคุ้มกันของทารกแรกเกิดยังทำงานไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ลูกน้อยเจ็บป่วยติดเชื้อโรคได้ง่าย
Date 9 พ.ย. 2565
สามารถติดต่อได้ทางอาหาร น้ำดื่ม หรือสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส
Date 10 พ.ย. 2565
พบได้ในอุจจาระ น้ำ อาหาร สิ่งต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
Date 11 พ.ย. 2565
ติดต่อระหว่างคนสู่คน ทำให้เกิดโรคในหลายส่วนของร่างกายตามมาได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นปอดอักเสบ
Date 14 พ.ย. 2565
โรคที่เกิดจากไวรัสมักจะระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อน พบมากในเด็กแต่สามารถพบในผู้ใหญ่ได้
Date 15 พ.ย. 2565
เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง อาจเกิดอาการที่รุนแรงกว่าและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
Date 30 มี.ค. 2566
คุณพ่อ คุณแม่ เตรียมรับมือ เมื่อเข้าสู่หน้าร้อน