Date 1 ม.ค. 2564
ในควันบุหรี่มีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
Date 6 ก.พ. 2566
มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
Date 4 ก.พ. 2566
โรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย
Date 7 ก.พ. 2566
คนไทยป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งก็เข้าขั้นรุนแรงยากที่จะรักษา
Date 8 ก.พ. 2566
ผักผลไม้แต่ละสีมีชนิดและปริมาณสารต้านมะเร็งแตกต่างกัน