วันที่ 11 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
คลินิกกุมารเวช
วันที่ 17 พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท
คลินิกสูตินรีเวช
วันที่ 31 ม.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
คลินิกอายุรกรรมมะเร็งระบบต่างๆ