วันที่ 1 ม.ค. 2565
ราคาเริ่มต้น 3,800 บาท
คลินิกอายุรกรรมหัวใจและ หลอดเลือด