Responsive image
คำถามที่พบบ่อย

: สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลบางมดสามารถรักษาที่คลินิกเครือข่ายที่ใดบ้าง ?

: คลินิกเครือข่าย
1.คลินิกตากสินการแพทย์2 โทร02-875-2744
** แต่ละปีรายชื่อเครือข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

: ถ้าจะเลือกหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลทำได้อย่างไร ?

: สามารถเปลี่ยนได้ ตั้งแต่ 16 ธ.ค.- 31 มี.ค. ของทุกปี ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่เขตใกล้บ้าน หรือ ฝากทางฝ่ายบุคคลดำเนินการเปลี่ยนให้ หรือ มากรอกเอกสาร สปส 9-03 ฝากทางโรงพยาบาลยื่นเรื่องให้ได้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

: การเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิใช้เวลานานหรือไม่ ?

: โดยปกติทางสำนักงานประกันสังคมจะเปลี่ยนรอบทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

: เมื่อเปลี่ยนสิทธิโรงพยาบาลแล้วจะเริ่มใช้สิทธิเมื่อใด ?

: - สามารถเช็คสิทธิที่ เบอร์1506
- เว็บไซต์ของประกันสังคม
- นำบัตรประชาชนมาขอตรวจสอบสิทธิที่แผนกเวชระเบียนได้

: จะขอใบส่งตัวเพื่อส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นต้องทำอย่างไร ?

: กรณีที่โรงพยาบาลบางมดจะส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่น ผู้ป่วยต้องมาตรวจและพบแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อน เมื่อแพทย์มีความเห็นว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหรือเครื่องมือเฉพาะในการรักษา เช่น การฉายแสง , การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ แพทย์เจ้าของไข้จะส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติออกใบส่งตัวและจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งต่อเพื่อที่จะประสานส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า และเป็นโรงพยาบาลส่งต่อที่ทำสัญญาไว้กับสำนักงานประกันสังคม โดยค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ หากคนไข้ไปเองไม่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาล จะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด

: ถ้าเคยรับใบส่งตัวแล้วทางโรงพยาบาลนัดอีกจะต้องทำอย่างไร ?

: ให้นำใบนัดมาติดต่อศูนย์ส่งต่อ (ชั้น1 โทร 02-867-0606 ต่อ 3207,3209) ในเวลาทำการ เพื่อทำใบส่งตัวซึ่งจะใช้ครั้งต่อครั้ง ถ้าผู้ป่วยไม่สะดวกสามารถให้ญาติมาติดต่อแทนได้

: ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะต้องทำอย่างไร ?

: - กรณีเจ็บป่วยทั่วไป สำรองจ่ายขอหลักฐานเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคม *ตามเงื่อนไข
- กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแรก เบิกประกันสังคมได้ไม่นับเสาร์อาทิตย์ จากนั้นให้แจ้งโรงพยาบาลบางมดเพื่อดูแลต่อกรณีที่ต้องรักษาต่อทางโรงพยาบาลจะจัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับเพื่อมารักษาต่อที่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย ค่ารถ รวมในสิทธิประกันสังคม

: ถ้าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะต้องใช้สิทธิรักษาใดก่อน ?

: กรณีอุบัติเหตุจากยานพาหนะใช้ 2 สิทธิรวมกันได้โดยเบิก พ.ร.บ.ก่อน ส่วนเกินโอนมาใช้สิทธิประกันสังคม ทั้งนี้โดยทางโรงพยาบาลจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด

: โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์มีดังนี้ (กลุ่ม 13 โรคยกเว้น) ดังนี้

: 1 โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
2 การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม , ด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนด
3 การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
4 การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
5 การรักษาภาวะมีบุตรยาก
6 การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเซลล์ต้นกำเนิด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด
7 การตรวจใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น
8 การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น
(ก) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา 750,000 หรือ 1,300,000 บาทต่อราย แล้วแต่กรณี ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่คณะกรรมการการแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
(ข) การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล 35,000 บาทและให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 15,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
(ค) การปลูกถ่ายตับ , การปลูกถ่ายปอด , การปลูกถ่ายหัวใจ , การปลูกถ่ายตับอ่อน รวมถึงการปลูกถ่ายเกินกว่าหนึ่งอวัยวะขึ้นไป
9 การเปลี่ยนเพศ
10 การผสมเทียม
11 การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น
12 ทันตกรรม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่าย จริงไม่เกิน 1,300 – 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
13 แว่นตา

: ตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคม ตรวจได้ตามเกณฑ์อายุ ตามรายการที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

: ตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคม ตรวจได้ตามเกณฑ์อายุ ตามรายการที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ เปิดบริการทุกวัน

ติดต่อสอบถาม