Responsive image
คำถามที่พบบ่อย

: มาใช้บริการโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

: - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
- ต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง และบัตรประกันสังคม

: แผนกที่เปิดบริการมีบริเวณใหนบ้าง ?

: - เจ็บป่วยทั่วไป แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 รอคัดกรองที่เคาเตอร์เบอร์9 เพื่อคัดกรองชั่งน้ำหนัก วัดความดัน รับบัตรคิวและรอพบแพทย์ตามเลขที่ห้องตรวจ (เปิดบริการ 08.00-19.00)
- อุบัติเหตุฉุกเฉิน / กระดูก / ศัลยกรรม /ล้างแผล (ชั้น1 ห้องฉุกเฉิน) รอคัดกรองหน้าห้องเบอร์4 รับบัตรคิว รอตรวจ
กรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จะส่งเข้าห้องทันที ให้ญาติแจ้งชื่อแทนได้ (เปิดบริการ 24 ชม.)

: สิทธิประกันสังคมรักษาอะไรได้บ้าง ?

: รักษาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ที่สาเหตุไม่ได้เกิดจากการทำงาน (** มีข้อยกเว้นโรค 13 โรค ด้านล่าง)

โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (กลุ่ม 13 โรคยกเว้น) ดังนี้
1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
2. การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม , ด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนด
3. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
4. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
5. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
6. การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเซลล์ต้นกำเนิด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด
7. การตรวจใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น
8. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น
(ก) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา 750,000 หรือ 1,300,000 บาทต่อราย แล้วแต่กรณี ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่คณะกรรมการการแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
(ข) การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล 35,000 บาทและให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 15,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
(ค) การปลูกถ่ายตับ , การปลูกถ่ายปอด , การปลูกถ่ายหัวใจ , การปลูกถ่ายตับอ่อน รวมถึงการปลูกถ่ายเกินกว่าหนึ่งอวัยวะขึ้นไป
9. การเปลี่ยนเพศ
10. การผสมเทียม
11. การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น
12. ทันตกรรม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่าย จริงไม่เกิน 1,300 – 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
13. แว่นตา

: เลือกประกันสังคมกับโรงพยาบาลบางมดตรวจสุขภาพได้หรือไม่ ?

: สามารถใช้สิทธิได้ค่ะ ตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม

: ตรวจสุขภาพประกันสังคมใช้ร่วมกับแพ็กเกจของโรงพยาบาลได้หรือไม่ ?

: ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง/ ทางโรงพยาบาลได้จัดแพ็กเกจในราคาพิเศษ หากผู้ประกันตนประสงค์เลือกรายการตรวจเองสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่และสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมได้

: ถ้าใช้สิทธิประกันสังคมนอนห้องพิเศษมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ ?

: กรณีนอนห้องพิเศษมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบเหมาจ่าย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่และสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมได้

: ถ้ามีบัตรประกันชีวิตด้วยสามารถใช้สิทธิร่วมกันได้หรือไม่ ?

: แนะนำยื่น 2 บัตรพร้อมกันที่แผนกเวชระเบียน ไม่ต้องจ่ายเพิ่มทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน , รับสิทธินอนห้องพิเศษ

: รักษาประกันสังคมกับโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

: ในการรักษาพยาบาลตามสิทธิไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

: มีสิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลบางมดแล้วคนในครอบครัวมีสิทธิรักษาด้วยหรือไม่ ?

: สิทธิประกันสังคมคุ้มครองเฉพาะตัวเรา

ส่วนครอบครัวทางโรงพยาบาลมอบส่วนลให้ (ส่วนลดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ปีต่อปี นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกการตลาด)

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-867-0606 ต่อ 3503,3504

: ถ้ามาโรงพยาบาลแล้วลืมนำบัตรประชาชนมาสามารถรักษาได้หรือไม่ ?

: ในกรณีฉุกเฉิน เรารักษาคนไข้ก่อน แต่ถึงอย่างไรบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เลขบัตร 13 หลัก ก็สำคัญมากที่ต้องติดตัวไว้ หรือสามารถใช้รูปถ่าย หรือสำเนาบัตร ได้ชั่วคราว

ติดต่อสอบถาม