ข้อมูลห้องพัก
- ห้องเดี่ยวพิเศษ 6 ห้อง
- ห้องพิเศษคู่บัตรทอง 3 ห้อง 6 เตียง
- ห้องประกันสังคม 5 ห้อง 10 เตียง
- ห้องเด็กบัตรทอง 2 ห้อง 4 เตียง
บริการ
บริการทั่วไป
  • ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกสาขาโรคที่ต้องการบริการห้องพิเศษ ประกันสังคมห้องสามัญให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัยและการดูแลแบบองค์รวม ผู้ป่วยทั่วไปสิทธิประกันชีวิต บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือประกันสังคมทุกสาขาโรคที่ต้องการห้องพิเศษ และผู้ป่วยประกันสังคมห้องสามัญ ที่มีปัญหาด้านตา หู คอ จมูก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ นรีเวชกรรม และผู้ป่วยเด็กบัตรทอง ยกเว้นทารกแรกเกิดถึง 1 เดือน ให้บริการครอบคลุมถึงญาติและผู้ดูแล ในการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12 ชั้น
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2619,2620
บทความที่เกี่ยวข้อง