ข้อมูลห้องพัก
ให้บริการผู้คลอดและทารกแรกเกิดทุกสิทธิ์การรักษา ตลอด 24 ชั่วโมงดังนี้
บริการ
บริการทั่วไป
  • ดูแลรักษาพยาบาลผู้คลอดและทารกแรกเกิด ปกติ และผิดปกติ
  • แลเตรียมผ้าตัดผู้คลอดที่มีข้อบ่งชี้ที่ต้องการผ่าตัดที่รวดเร็วทันที เช่น Previous c/s in labor, Fetal distress
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 4
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2405
บทความที่เกี่ยวข้อง