ข้อมูลห้องพัก
ให้บริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และกึ่งวิกฤตทุกระบบตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ ของแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ด้วยมาตรฐานเน้นการพยาบาลแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อดำรงไว้ซึ่งสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้ป่วย รวมทั้งผู้รับบริการปลอดภัยพึงพอใจบริการ โดยมุ้งเน้นการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลรักษาป้องกัน พื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ ให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปทุกระบบตามเกณฑ์
บริการ
บริการทั่วไป

  • มีจำนวนเตียงบริการ 12 เตียง
  • มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
  • มียา และอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาสำหรับการช่วยชีวิตผู้ป่วย
  • มีการติดตามการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
  • มีการเฝ้าระวัง และป้องกันอาการแทรกซ้อนอย่างละเอียด
  • ให้การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวม 
  • ส่งเสริมให้ผู้ป่วยหายกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 4
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2401,2402
บทความที่เกี่ยวข้อง