ข้อมูลห้องพัก
ห้องผ่าตัดเปิดให้การบริการทั้งหมด 4 ห้อง
บริการ
บริการห้องผ่าตัด
  • มีหน้าที่บริการด้านการผ่าตัดและบริการทางวิสัญญี ในสาขาศัลยกรรมต่างๆ เช่นศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมทางระบบสมองและประสาท และสาจาสูติกรรมและนรีเวช โดยมีเป้าหมายในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย โดยมีบริการเยี่ยมและประเมินผู้ป่วยก่อนและหลังการเข้าบริการผ่าตัด ให้การพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและส่องกล้องแก้ผู้ป่วย และการให้ยาระงับความรู้สึก การให้การพยาบาลทางวิสัญญีในห้องผ่าตัด ตลอดจนการให้การพยาบาลต่อในห้องพักแก้ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดให้การบริการ 4 ห้องประกอบด้วยทีมผ่าตัด 2 ทีมหลักโดยปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลาราชการและในกรณีผ่าตัดต่อเนื่องและฉุกเฉิน โดยเน้นให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการให้บริ การวิสัญญี และการผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี อบอุ่น และสุภาพ ได้รับข้อมูล คำแนะนำ ในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และการปฏิบัติการและการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการผ่าตัด โดยวิธีที่เหมาะสม การได้รับการดูแลด้านจิตใจ ลดความวิตกกังวลต่อการผ่าตัดและการเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่สมเหตุผล

     

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2407,2408
บทความที่เกี่ยวข้อง