ข้อมูลคลินิก
โรงพยาบาลบางมดได้เข้าร่วมโครงการ เป็นสถานพยาบาลหลัก กับสำนักงานประกันสังคม เริ่มแรกตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลบางมดได้ดูแลผู้ประกันตนมากกว่า 27 ปี มีสมาชิกผู้ประกันตน กว่า 100,000 คน และโรงพยาบาลบางมด สามารถรับผู้ประกันตนได้มากถึง 120,000 คน นอกจากนั้น โรงพยาบาลบางมดได้จัดกิจกรรมเข้าบริการสถานประกอบการทั้งในด้านการให้ความรู้ด้านโรคต่างๆ การอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพตลอดจนการออกหน่วยตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพผู้ประกันตน
บริการ

ทางโรงพยาบาลได้จัดสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนไว้ดังนี้

 • โครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนตามสิทธิ
 • ตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในภาคพิเศษ
 • ฝากครรภ์ฟรี
 • คลอดเหมาจ่าย
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การช่วยฟื้นคืนชีพ

กองทุนประกันสังคม

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย (ไม่เนื่องจากการทำงาน)
 • ได้รับการรักษาพยาบาล โดย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี
 • สำหรับกรณีทันตกรรม จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี (กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด)
กรณีคลอดบุตร (ไม่เนื่องจากการทำงาน)
ผู้ประกันตนหญิง
 • ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 13,000 บาท
 • เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อนการคลอดบุตร ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เฉลี่ยน 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง
ผู้ประกันตนชาย
 • ได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 13,000 บาท
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2125
แพทย์ประจำแผนก
บทความที่เกี่ยวข้อง