ข้อมูลคลินิก
โรงพยาบาลบางมด ได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของท่าน เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการให้ข่าวสาร คำแนะนำ จัดกิจกรรม พร้อมทั้งนำทรัพยากรของโรงพยาบาลมาใช้ให้เอื้อต่อการส่งเสริมในด้านการมีสุขภาพที่ดี ทั้งในโรงพยาบาลเอง และภายในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล
บริการ
บริการทั่วไป
 • บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
 • รับฝากครรภ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • รับตรวจมะเร็งปากมดลูก และการติดตามผลการรักษา
 • งานตรวจหลังคลอด
 • งานการวางแผนครอบครัว
 • การตรวจคัดกรอง ทางโภชนาการในทารกแรกเกิดถึง 5 ปี
 • การตรวจคัดการพัฒนาการเด็กทารกเกิดถึง 5 ปี
 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
 • การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงตามแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย
 • การวางแผนครอบครัว ตามแนวทางของกรมอนามัย
 • การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีการป้องกัน และการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
 • การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ทั้งรายบุคคลและครอบครัว รวมไปถึงสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
 • การเคลือบหลุมร่องฟัน (ในกลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี)
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
 • การตรวจสุขภาพช่องปาก
 • การแนะนำด้านทันตกรรม
 • การใช้ฟลูออไรด์ เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 3501
แพทย์ประจำแผนก
บทความที่เกี่ยวข้อง