ข้อมูลคลินิก
หน่วยงานรังสีวิทยา ให้บริการทางรังสีวินิจฉัยด้วยความมุ่งมั่น อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัยให้บริการตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ตระหนักและเคารพในสิทธิผู้ป่วยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขอบเขตการให้บริการ ( Scope of service) เปิดบริการด้านรังสีวินิจฉัยแก่ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการ
บริการทั่วไป
  • บริการถ่ายภาพรังสีทั่วไป
  • บริการถ่ายภาพรังสีการตรวจพิเศษที่ต้องใช้สารทึบรังสี ( Contrast Media) เช่นการตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI) การตรวจพิเศษทางเดินปัสสาวะ ( IVP) เป็นต้น
  • การบริการถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์โทโมกราฟฟี่ ( Computerized Tomography)
  • บริการถ่ายภาพอวัยวะภายในด้วยเครื่องสแกนความถี่เสียงสูง ( Ultrasound )
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 1
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2514
แพทย์ประจำแผนก
บทความที่เกี่ยวข้อง