Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ23ปีขึ้นไป

2.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4.มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้

5.มีคุณธรรม จริยธรรม รักการบริการ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้(Word,Excel,PowerPoint)

7.ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร(พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับปานกลาง

สวัสดิการ
1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.สวัสดิการจัดงานวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน
6.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
7.กิจกรรมกีฬาสี/ปีใหม่
8.โบนัสประจำปี
ติดต่อ
063-8899826
สมัครงาน