Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านกฎหมาย
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
           มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำเอกสารและบันทึกเรื่องราวของคดีทั้งหมด การเจรจาไกล่เกลี่ย การวางรูปคดี การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย การร่างฟ้อง ร่างคำให้การ จังหวะและรูปแบบการยื่นคำคู่ความต่างๆในคดีเพื่อชิงความได้เปรียบเทียบในคดีการแถลงด้วยวาจาต่างๆที่จะปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณา จัดทำบันทึกการถามพยาน มีไหวพริบและความกล้าหาญในการรักษาผลประโยชน์ของลูกความและบริษัทในเครือฯ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานให้แก่ผู้อื่น รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนางานด้านการบริการ และกิจกรรมต่างๆขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องใดๆ ที่จะนำความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงมาสู่องค์กร

คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย/หญิง
2.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และสอบผ่านเนติบัณฑิตไทย ขึ้นไป
3.มีทักษะด้านทนายความ 5 ปีขึ้นไป
4.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
5.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ย
6.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
7.มีไหวพริบและความกล้าหาญในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

สมัครงาน