Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง ผู่ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ช่วยนักเทคนิค และตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของสิ่งส่งตรวจก่อนรับเข้ามาในระบบ ตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และจัดทำรายงานทางห้องปฎิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศหญิง
  2. อายุ20ปีขึ้นไป
  3. จบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
  4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา


สวัสดิการ
1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.สวัสดิการจัดงานวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน
6.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
7.กิจกรรมกีฬาสี/ปีใหม่
8.โบนัสประจำปี
ติดต่อ
063-8899826
สมัครงาน