Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

· สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆให้บุคลากรรับทราบ

· มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนางานอยู่เสมอ

· ดูแลเว็บไซต์ต่างๆของบริษัทฯ

· บันทึกและรายงานทุกครั้งที่พบปัญหา สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

· รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

· รวบรวม,จัดเก็บ,ตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

· จัดทำรายงานสรุปข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร หน่วยงานผู้ใช้ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

· ประยุกต์ใช้หรือพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยสนับสนุนระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครงาน