Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมทีมขาย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ศูนย์ศัลยกรรมหรือคลินิกความงาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูง และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office โดยเฉพาะ Excel และ Power Point ได้ในระดับดี
 • มีความสามารถในเจรจา ต่อรองได้อย่างดี สามารถรับฟังลูกค้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • สามารถควบคุมทีมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีความสามารถในการ Training
 • วิเคราะห์ยอดขายและการแข่งขันของบริษัทในธุรกิจเดียวกัน
 • กำกับและควบคุมการสื่อสารและ กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายขายเพื่อนำพาให้สามารถปิดการขายได้ในทุก Case
 • พัฒนาด้านการให้ข้อมูลสินค้าและการบริการ
 • กำหนดนโยบาย และ manual การทำงานทั้งหมดในส่วนของฝ่ายขาย
 • จัดหา Agency (ตัวแทนขาย) พร้อมทั้งจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นตัวแทนในการหาลูกค้า

ท่านที่สนใจสมัครงานรบกวนแนบ VDO แนะนำตนเองเล่าประวัติการทำงานพอสังเขปเข้ามาในอีเมลด้วยนะคะ

สมัครงาน