Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง จนท.ประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ตำแหน่ง


หน้าที่ความรับผิดชอบ

    คิดและเขียนบทความ (Content) ) เกี่ยวกับศัลยกรรมความงามในมุมมองต่างๆ เผยแพร่ยังสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ Social media ต่างๆของบริษัท โดยนำมาพัฒนา Content ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดการตารางเวลาในการเผยแพร่เนื้อหาอย่างเหมาะสม และประสานงาน เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 


    พัฒนา Content ให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ และสนับสนุนทางการตลาดของธุรกิจ มี Growth mindset และ ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน กระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีไหวพริบดี และติดตามอัพเดตเทรนด์การตลาดอยู่เสมอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุตั้งแต่ 30ปี - 45ปี
3.ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.การคิดและเขียน Content
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.การประสานงานและการนำเสนอผลงาน

สวัสดิการ

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.โบนัสประจำปี
สมัครงาน