Responsive image Responsive image
ตำแหน่ง พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง

2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5. ผ่านการอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป หลักสูตร 4เดือน/เวชศาสตร์ครอบครัว/การดูแลผู้สูงอายุ

6. ปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

7. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

สวัสดิการ

1. วันหยุดตามประเพณี

2. ตรวจสุขภาพประจำปี

3. พักร้อนตามสิทธิิ์

4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

5. กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

6. กิจกรรมกีฬาสี/ปีใหม่

7. โบนัสประจำปี

รายละเอียดงาน

ดูแลให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการตามมาตรฐานการพยาบาลที่กำหนดและเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ประเมินวินิจฉัยสภาพและปัญหาของผู้ป่วย กำหนดวิธีการดูแลบำบัดรักษา ประเมินผลการพยาบาลด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้กลับสู่สภาวะปกติ ป้องกันหรือยับยั้งภาวะทุพพลภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง หรือติดเชื้อในผู้ป่วยในระยะพักฟื้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แล้วรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาทันท่วงที โดยเฉพาะกรณีที่มีผลเสียต่อผู้ป่วย

บทบาทหน้าที่

1. ประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยแยกโรค การดูแลที่เหมาะสมเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค

2. รักษาโรคและอาการที่พบบ่อย รวมไปถึงการทำหัตถการ และการส่งต่อเพื่อรับการดูแลที่เหมาะสม

3. ติดตามผลการรักษาและให้การช่วยเหลือ

4. รับดูแลต่อ เพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง


สมัครงาน