Date 11 มี.ค. 2564
โรคไต เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากระบบการทำงานของไตผิดปกติ ทำให้ไตไม่สามารถขับของเสีย หรือรักษาความสมดุลของเกลือและน้ำในร่างกายได้
Date 9 มี.ค. 2566
สาเหตุสำคัญของโรคนี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง