โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
รายการค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมมีดังนี้
รายการที่ไม่ครอบคลุมมีดังนี้