ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ณ โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล