Responsive image
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน กำหนดเป้าหมาย บริหารจัดการ ตรวจสอบ ควบคุม ประเมินผล รวมทั้งพัฒนาการกระบวนการทำงานและคุณภาพของผลงานในด้านการดำเนินงานและการออกแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์กรและภายในหน่วยงานการการตลาด และศูนย์ศัลยกรรมความงาม ผ่านช่องทาง Offline Online และสิ่งพิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในฝ่ายการตลาด ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดอัตรากำลังคน กำกับ ดูแล มอบหมาย สั่งการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร

เป็นผู้นำในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานให้แก่ผู้อื่น รวมไปถึงการปรับปรุง พัฒนางานด้านการบริการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย/หญิง
2.อายุตั้งแต่ 35ปี - 45ปี
3.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รู้เรื่องการออกแบบ artwork ต่างๆ
5.มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางทั้ง online และ offline มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
7.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
8.มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 4 ปีขึ้นไป


สวัสดิการ

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.วันหยุดตามประเพณี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.โบนัสประจำปี

สมัครงาน