Responsive image
นพ. พูลศักดิ์ พลพาหะ
ศูนย์ทางการแพทย์ :
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ :
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา :
-
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ :
22684
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา 08:00 - 17:00 น. เวลา 08:00 - 20:00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -
ทำการนัดหมายแพทย์