อบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟปี2563